Các quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông mới nhất

11/07/2024 11:27

Dưới đây là những nội dung quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông mới nhất được quy định tại Thông tư 08/2024/TT-BTTTT.

Quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông mới nhất

Các quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông mới nhất (Hình từ internet)

Ngày 10/7/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 08/2024/TT-BTTTT hướng dẫn hoạt động bán buôn trong viễn thông.

Quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông mới nhất

Theo Điều 4 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT đã quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông như sau:

- Bảo đảm cung cấp dịch vụ với giá và các điều kiện liên quan công bằng, hợp lý, không phân biệt đối xử như sau:

+ Công bằng về mức giá bán, các điều khoản và điều kiện dịch vụ khỉ cung cấp dịch vụ bán buôn.

+ Không phân biệt đối xử giữa chính các đơn vị hạch toán độc lập trong nội bộ doanh nghiệp, công ty con của doanh nghiệp, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp mua buôn khác.

+ Mức giá bán, các điều kiện và điều khoản dịch vụ phải được xây dựng hợp lý dựa trên các yếu tố: Chi phí cung cấp dịch vụ; Số lượng, chất lượng, phạm vi, phương thức, thời gian, địa điểm dịch vụ được cung cấp; Điều khoản thanh toán, thời gian sử dụng gói dịch vụ theo quy định của hợp đồng; Yếu tố độc quyền, công nghệ, phân khúc khách hàng.

- Minh bạch thông tin về giả, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông như sau:

+ Thực hiện thủ tục kê khai giá và niêm yết giả cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá;

+ Minh bạch thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể để cung cấp và sử dụng dịch vụ;

+ Minh bạch Thỏa thuận cung cấp dịch vụ khi tham gia hoạt động bán buôn trong viễn thông (sau đây gọi là Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT)

Quy định về công khai Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn với doanh nghiệp mua buôn đối với dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp bán buôn được xác định là doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường phải xây dựng, công khai Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn.

- Các doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường có thể tự xây dựng Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buồn trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT.

Trường hợp doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường không tự đạt được Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buồn với doanh nghiệp mua buôn, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn và công khai nội dung Thỏa thuận mẫu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT.

- Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn phải bao gồm tối thiểu các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT.

- Trong trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn, doanh nghiệp bán buôn thực hiện lại việc công khai Thoả thuận mẫu cung cấp dịch vụ bán buôn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT.

(Điều 5 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT)

Nội dung Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn

- Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn phải:

+ Được lập thành văn bản bao gồm đầy đủ nội dung về giá, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và điều kiện, điều khoản cung cấp dịch vụ khác mà doanh nghiệp bán buôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bán buôn cho bất kỳ doanh nghiệp mua buôn có nhu cầu thỏa thuận.

+ Được viết rõ ràng, nhất quán và cụ thể theo đúng tên gọi của dịch vụ tương ứng để đảm bảo doanh nghiệp mua buôn chỉ mua các dịch vụ bán buôn thuộc Danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý mà họ muốn mua.

- Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

+ Yêu cầu, nguyên tắc cung cấp dịch vụ;

+ Quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ;

+ Mô tả các dịch vụ sẽ được cung cấp, bao gồm các đặc tính kỹ thuật (gồm thông tin về cấu hình mạng khi cần thiết để sử dụng hiệu quả quyền truy cập mạng);

+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bao gồm tối thiểu các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ đã thực hiện công bố chất lượng dịch vụ;

+ Yêu cầu về vận hành và kỹ thuật mà doanh nghiệp mua buôn phải tuân thủ để đảm bảo tránh gây tổn hại cho mạng của doanh nghiệp bán buôn;

+ Nội dung về kết nối viễn thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong trường hợp thuế mạng);

+ Điều khoản về giá và thủ tục đối soát, thanh toán tiền sử dụng dịch vụ;

+ Hình thức thanh toán tiền sử dụng dịch vụ;

+ Quy trình thực hiện khi có thay đổi (bổ sung, cất giảm) dịch vụ;

+ Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin;

+ Quy định về bảo mật thông tin và quyền riêng tư của dữ liệu được sử dụng trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ;

+ Quyền và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp mua buôn bán buôn (nếu có);

+ Quy định về quyền chấm dứt Thỏa thuận, đền bù thiệt hại trong trường hợp một trong hai bên doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết trong Thỏa thuận;

+ Giải quyết tranh chấp, bồi thường, khiếu nại;

+ Thông tin liên hệ.

- Doanh nghiệp bán buôn gửi văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) trong trường hợp cần hướng dẫn cụ thể về nội dung tại Thỏa thuận cung cấp dịch vụ bán buôn.

(Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BTTTT)

Thông tư 08/2024/TT-BTTTT có hiệu lực từ 23/8/2024.

Lê Nguyễn Anh Hào

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Các quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO