Hướng dẫn điền hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111

11/07/2024 11:45

Sau đây là hướng dẫn điền các mục trong hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111.

Hướng dẫn điền hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111

Hướng dẫn điền hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111 (Hình từ Internet)

1. Quy định chung về hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Theo Điều 6 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ như sau:

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên.

- Nguyên tắc, điều kiện giao kết hợp đồng; nội dung, quyền, trách nhiệm và các quy định khác thực hiện theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Điều 7 Nghị định 111/2022/NĐ-CP như sau:

- Đối với cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là người có thẩm quyền ký hợp đồng. Trường hợp không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

3. Hướng dẫn điền hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111

Mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 5/2023/TT-BNV như sau:

Mẫu hợp đồng lao động

Sau đây là hướng dẫn điền các mục trong mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 5/2023/TT-BNV:

[1] Ghi rõ thời hạn sử dụng dịch vụ, nội dung công việc đảm bảo quy định tại Mục 9 Chương XVI Bộ luật Dân sự 2015, số người làm việc, địa điểm làm việc và các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên.

[2] Thỏa thuận khác là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật.

(1) Không quá 36 tháng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

(2) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương. Trường hợp bên B làm việc có tính chất thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi đầy đủ các địa điểm đó.

(3) Bộ phận/Đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị sử dụng lao động được phân công quản lý, đánh giá chất lượng công việc của bên B.

(4) Do bên A xác định theo nhu cầu căn cứ (nhưng không bị giới hạn) vào Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

(5) Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm hợp đồng và bản mô tả công việc tương ứng.

(6) Liệt kê mức đóng các loại bảo hiểm theo quy định và mức đóng của các bên.

(7) Quyền khác theo thỏa thuận là những quyền gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nhưng không trái với quy định của pháp luật.

(8) Nghĩa vụ khác theo thỏa thuận là những nghĩa vụ gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nhưng không trái với quy định của pháp luật.

(9) Quyền khác theo thỏa thuận là những quyền gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nhưng không trái với quy định của pháp luật.

(10) Nghĩa vụ khác theo thỏa thuận là những nghĩa vụ gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nhưng không trái với quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hướng dẫn điền hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO