Luật sư của bạn

Năm sinh nào phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 1/7/2024?

Th 13/05/2024 09:11

Xin cho tôi hỏi những người thuộc năm sinh nào phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 01/07/2024? – Mỹ Linh (An Giang)

Năm sinh nào phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 01/07/2024?

Năm sinh nào phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 01/07/2024? (Hình từ Internet)

Năm sinh nào phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 01/07/2024?

Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước 2023 chính thức sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó mẫu thẻ căn cước mới sẽ được áp dụng để thay thế cho chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (bao gồm thẻ đã gắn chíp và chưa gắn chíp).

Theo quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước thì công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Như vậy, những người sinh năm 2010, 1999, 1984 và 1964 sẽ là những năm sinh phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 01/07/2024.

Tuy nhiên nếu những năm sinh trên đang sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân thuộc những trường sau đây thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng sau ngày 01/7/2024:

- Trường hợp những người đã được thẻ căn cước công dân đã trước ngày 01/7/2024 thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Nếu những người sinh năm 2010, 1999, 1984 và 1964 có nhu cầu cấp đổi sang thẻ căn cước mới theo Luật Căn cước 2023 thì có thể thực hiện thủ tục cấp đổi.

- Trường hợp những người đang sử chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

(Khoản 1 Điều 21, Điều 46 Luật Căn cước 2023)

Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023, các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Cấp đổi thẻ căn cước cho công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi;

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Trình tự cấp đổi thẻ căn cước từ ngày 01/07/2024

Trình tự cấp đổi thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước 2023, cụ thể:

(1) Cấp đổi thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:

- Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Luật Căn cước 2023;

- Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;

- Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;

- Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;

- Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

(2) Cấp đổi thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước 2023.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

Lưu ý:

- Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước 2023.

- Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi, cải chính thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023 mà thông tin đó chưa được cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh những thông tin đã thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Khoản 1, 2 Điều 25 Luật Căn cước 2023)

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Năm sinh nào phải đổi sang thẻ căn cước mới từ ngày 1/7/2024?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO