Quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn từ ngày 01/7/2024

11/07/2024 12:00

Nội dung bài viết trình bày về quy định chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn từ ngày 01/7/2024 theo quy định pháp luật hiện hành.

Quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn từ ngày 01/7/2024

Quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 01/7/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.

Quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 20 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn như sau:

- Hợp đồng cho thuê lãi chính có thể chấm dứt trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Bên cho thuê tài chính phát hiện bên thuê tài chính cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm nội dung thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa thuận cho thuê tài chính, hợp đồng bảo đảm;

+ Tài sản cho thuê tài chính bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa và không thể thay thế được;

+ Bên cho thuê tài chính vi phạm một trong các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;

+ Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn theo quy định pháp luật và hợp đồng cho thuê tài chính.

- Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính quy định cụ thể các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 26/2024/TT-NHNN trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Trường hợp nếu một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng. Nội dung thông báo đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và thời điểm chấm dứt hợp đồng trước hạn do các bên thỏa thuận tại hợp đồng cho thuê tài chính phù hợp với quy định pháp luật.

- Việc xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư 26/2024/TT-NHNN và quy định pháp luật có liên quan.

Hướng dẫn xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn

Tại Điều 21 Thông tư 26/2024/TT-NHNN hướng dẫn xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn như sau:

- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 20 Thông tư 26/2024/TT-NHNN, việc xử lý tiền thuê được thực hiện như sau:

+ Bên thuê tài chính phải thanh toán hết toàn bộ số tiền thuê còn phải trả theo hợp đồng thuê tài chính tính đến thời điểm chấm dứt trước hạn hợp đồng cho thuê tài chính, bao gồm: nợ gốc, tiền lãi thuê, tiền lãi đối với tiền lãi thuê chậm trả (nếu có). Việc thu hồi tiền thuê được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 26/2024/TT-NHNN;

+ Thời điểm bên thuê tài chính phải thanh toán hết toàn bộ số tiền thuê quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư 26/2024/TT-NHNN do các bên thỏa thuận tại hợp đồng cho thuê tài chính. Trường hợp nếu các bên không có thỏa thuận thì thời điểm bên thuê tài chính phải thanh toán hết toàn bộ số tiền thuê còn phải trả theo hợp đồng thuê tài chính là thời điểm chấm dứt trước hạn hợp đồng cho thuê tài chính.

+ Trường hợp bên thuê tài chính không thanh toán được đúng hạn toàn bộ số tiền thuê quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 26/2024/TT-NHNN, bên thuê tài chính phải trả lãi quá hạn đối với số nợ gốc chưa thanh toán, lãi chậm trả đối với số tiền lãi chưa thanh toán theo thỏa thuận tại hợp đồng cho thuê tài chính.

- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 20 Thông tư 26/2024/TT-NHNN, việc xử lý tiền thuê thực hiện theo hợp đồng cho thuê tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý tài sản cho thuê tài chính và các vấn đề khác trong hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn quy định khoản 1 Điều 20 Thông tư 26/2024/TT-NHNN, bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính thực hiện theo quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính và quy định pháp luật có liên quan.

Xem thêm Thông tư 26/2024/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Tô Quốc Trình

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn từ ngày 01/7/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO