Luật sư của bạn

Thu nhập ngoài lương hưu tính thuế thế nào?

20/12/2023 08:02

Ông Nguyễn Tiến (Bắc Giang) nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/8/2023 theo chế độ của Nhà nước. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, ông vẫn tiếp tục làm việc với chức danh trưởng ban kiểm soát theo điều lệ công ty (chức danh bầu theo nhiệm kỳ 2021-2026).

Hiện nay, ông Tiến đang hưởng lương hưu hằng tháng do BHXH trả và hưởng lương trưởng ban kiểm soát do công ty chi trả (thuộc đối tượng không ký hợp đồng lao động).

Ông Tiến hỏi, phải tính thuế thu nhập cá nhân (phần lương công ty chi trả) của ông như thế nào? Ông vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì cần những thủ tục gì?

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN:

Tại Khoản 2 Điều 2 hướng dẫn các khoản chịu thuế TNCN:

"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

… d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức...".

Tại Khoản 1 Điều 25 hướng dẫn khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

"1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

… i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung hỏi, trường hợp công ty không ký hợp đồng lao động với cá nhân, khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Về thủ tục để cá nhân quá tuổi lao động tiếp tục làm việc cho công ty, đề nghị thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.

Mai Chi

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thu nhập ngoài lương hưu tính thuế thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO